ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ  ΤΗΛ. 2110043890

fourth (φορθ) = τέταρτος

fifth ( φιφθ) = πέμπτος

sixth (σιξσθ) = έκτος

seventh (σέβενθ) =έβδομος

eighth (έιτθ) = όγδοος

ninth (νάινθ) = ένατος

tenth (τένθ) = δέκατος

eleventh (ιλέβενθ) = ενδέκατος

twelfth (τουέλφθ) = δωδέκατος

thirteenth (θερτίινθ) = δέκατος τρίτος

Λεξιλόγιο: Αντιγραφή και Ορθογραφία

Student’s Book p. 54-55

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ

Hellenic American
Union

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ