GVR p. 50-53 theory & tasks, p. 56-58 & 64 all tasks