GVR p. 145,146 theory & tasks

p. 140,151,152 all tasks