GVR p. 114,115 theory & tasks

p. 120,121,122 all tasks