SLW

p.135 – All tasks

p.140 – All tasks

p.141 – All tasks έως και Task 5

HOMEWORK

p.141 – Tasks από 6 έως και 8b

p.144 – All tasks

p.145 – All tasks