STUDENT’S BOOK

p.33 – Tasks 3, 4

p.35 – Tasks 3(A,B), 5

p.37 – Task 4(117 – 3c)