1. Χωρίς νέο λεξιλόγιο
2. Grammar p. 33-37 (in class)
NO Homework