20 = τουέντι = είκοσι
21 = τουέντι γουάν = είκοσι ένα
22 = τουέντι του = είκοσι δύο
23 = τουέντι θρι = είκοσι τρία
24 = τουέντι φουρ = είκοσι τέσσερα
25 = τουέντι φάιβ = είκοσι πέντε
26 = τουέντι σιξ = είκοσι έξι
27 = τουέντι σέβεν = είκοσι επτά
28 = τουέντι έιτ = είκοσι οκτώ
29 = τουέντι νάιν = είκοσι εννέα
30 = θέρτι = τριάντα
40 = φόρτι = σαράντα
50 = φίφτι = πενήντα
60 = σίξτι = εξήντα
70 = σέβεντι = εβδομήντα
80 = έιτι = ογδόντα
90 = νάιντι = ενενήντα
100 = γουάν χάνντρεντ = εκατό