1) Χωρίς νέο λεξιλόγιο
1) Grammar p. 33-37 (στην τάξη)
NO Homework