HONORS

p.37 – All tasks

p.38 – Tasks A(1,2)

p.39 – Tasks C, D

HOMEWORK

p.38 – Task B1

p.39 – Task B2