HONORS

p.27 – Tasks C, D

p.28 – Tasks A(1,2), B, C

HOMEWORK

p.28 – Task D